Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába / Út az érettségihez
Útravaló Ösztöndíjprogram

Gyakran ismételt kérdések

Mi az általános célja az EFOP-3.1.4-15 és VEKOP-7.3.1.-17 Útravaló Ösztöndíjprogramoknak?

Az Útravaló Ösztöndíjprogram egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer. E rendszerben a tanuló, és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentor vesz részt. A program köznevelést érintő alprogramjai (Út a középiskolába és Út az érettségihez) mentori és ösztöndíj-támogatást nyújtanak a bevont tanulók részére az általános iskola 7. évfolyamától a középiskola 13. évfolyamáig.

Mely alprogramok tartoznak a programhoz?

Az EFOP 3.1.4-15-2015-00001 és a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 pályázatok keretében két alprogram kerül támogatásra:

Ki jelentkezhet az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogramokra)?

Az a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár jelentkezhet, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a támogatás időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:

Ki jelentkezhet mentorként az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogramokra)?

Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében mentorként jelentkezhet a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati időszakba tartozó félévben kezdi meg.

Kik jelentkezhetnek feladatellátási hely adminisztrátornak (FEH adminisztrátor) az Útravaló Ösztöndíjprogramra (Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogramokra)?

Bárki, aki az érintett köznevelési intézmény alkalmazottja és az intézmény vezetőjétől megbízást kap rá, akár egy mentor is elláthatja ezt a feladatot.

Hogyan történik a jelentkezés? Mik a határidők?

A meghirdetés dátuma: 2018. május 30.

1. jelentkezési kör a továbbfutó 2017/2018-as tanévben ösztöndíjban részesülő tanulók és mentoraik részére

2. jelentkezési kör az újonnan jelentkező tanulók és mentoraik részére

Az UKIR felületről az alábbi dokumentumokat kell kinyomtatni és beküldeni postai úton a Programiroda 1389 Budapest, Pf. 121. címére:

1.kör- Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. július 27.
2.kör- Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. szeptember 28.

Regisztráció és jelentkezés lépései

Ki jogosult beadni a jelentkezést?

A diák és a mentor együtt jogosult beadni a jelentkezést. Az UKIR felületen a jelentkezési űrlapot a mentor tölti ki, az érintett köznevelési intézmény benyújtáskor csak ellenőrző és jóváhagyó feladatot lát el.

Jelentkezhet-e magántanuló az Ösztöndíjprogramba?

Igen, az a magántanuló, akinek nem szünetel a magyarországi tanulói jogviszonya és megfelel a jelentkezési feltételeknek, benyújthat jelentkezést, és jogosult lehet az Útravaló ösztöndíjra.

Jelentkezhet-e SNI-s tanuló?

Igen, természetesen, ha az adott intézményből továbbtanulási szándéka van, és a jelentkezés feltételeinek megfelel.

Jelentkezhet-e egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény tanulója?

Igen, természetesen, amennyiben a többi feltételnek megfelel.

Milyen dokumentumokat szükséges az online jelentkezéshez csatolni?

A tanuló szociális jogosultsága az alábbi, a jelentkezés benyújtásakor hatályos (fennálló jogosultságot igazoló) eredeti dokumentum (ok) vagy azok köznevelési intézmény által hitelesített másolatának feltöltésével igazolható:

A tanulói ösztöndíj elnyeréséhez szükséges dokumentumokat kell-e hitelesítenie az intézményvezetőnek?

Igen, az intézmény belső szabályzatának megfelelően kell hitelesíteni. Az eredeti dokumentumok megküldése nem szükséges, de azok eredeti példányát meg kell őrizni, és esetleges ellenőrzés során bemutatni.

Maximalizálva van-e a mentorok és a FEH adminisztrátorok száma egy intézményen belül?

Nincs, a mentorok számának figyelembevételével érdemes a FEH adminisztrátorok számát meghatározni.

Kinek kell tárolnia az Útravaló Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó, a jelentkezéshez és a megvalósításhoz köthető dokumentumokat?

A jelentkezés a köznevelési intézményen keresztül történik. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) a)-c) és e) pontjai szerinti alprogramok céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik.

Fentiekből következik, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseit kell az iratkezelés során figyelembe venni, különös tekintettel az alábbi rendelkezésekre:

84. § (2) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni.

(3) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell.

Az ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan az intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell és az iratkezelési/adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint megőrizni.

A kiadmányozás szabályait a köznevelési intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A kiadmányozás az irat aláírásának jogszabályban meghatározott módja, mely aláírással a kiadmányozási joggal rendelkező személy a kiadmányt hitelesíti.

Ki postázza a jelentkezési dokumentumokat?

A helyesen kitöltött és aláírt nyilatkozatok postázása a köznevelési intézmény vagy a tankerület feladata, a helyben szokásos módon.

Mi a teendő, ha elveszett a tanuló bizonyítványa?

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni.

Pályázhat-e az a tanuló, akinek 2018. szeptember 18-ig érvényes a szociális jogosultsága, és már tudják, hogy nem fogják megkapni?

„Ha a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele − a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével − megszűnik, az ösztöndíjassal szerződő fél (köznevelési intézmény, lebonyolító szerv, állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést − több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben − egyoldalúan megszünteti, és erről − amennyiben nem a lebonyolító a szerződő fél − a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti. Az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával kell megszüntetni, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik.

(7)48 Amennyiben a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.

(8)49 Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg − ideértve a 9. § (5) bekezdésében meghatározott, az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is −, az ösztöndíjasokkal szerződő fél (lebonyolító szerv, vagy a köznevelési intézmény, vagy a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és amennyiben az ösztöndíjasokkal szerződő fél nem a lebonyolító szerv, akkor a szerződéskötés elmaradásáról a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.” (152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról)

Pályázhat-e a tanuló az Út a középiskolába vagy az Út az érettségihez alprogramba, aki tavaly év végén megbukott, így évismétlő lett?

Nem pályázhat.

„Az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramokra azon, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók jelentkezését adhatja be a köznevelési intézmény, akik a következő feltételeknek megfelelnek:

Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a támogatás időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:

Az átlagszámításnál a kiválóan megfelelt, jól megfelelt stb. értékeléseket át lehet-e váltani érdemjeggyé?

Igen, a köznevelési intézmény Pedagógiai programjában lefektetett elvek szerint.

Mi a teendő abban az esetben, ha megváltozott az iskolánk neve?

Kérjük, hogy az intézmény nevében bekövetkezett változást írásban, e-mailben jelezzék az adatvaltozas.utravalo@emet.gov.hu címen a Programirodának, mellékletként csatolva annak hiteles dokumentum másolatait.

Ki fogja elbírálni a jelentkezéseket?

A jelentkezések elbírálását a programot bonyolító Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda végzi a megadott szempontok alapján, majd az előzetes bírálati listát megküldi egyeztetésre az EMMI illetékes osztályának. Ezután alakítjuk ki a végleges nyertes listát.

Hogyan történik a kifizetés?

Az ösztöndíjak kifizetése főszabály szerint banki átutalással történik MÁK-on keresztül. Ennek lebonyolításához a tanulónak és a mentornak saját bankszámlával kell rendelkeznie. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik bankszámlával, akkor lehetősége van a szülő, /törvényes képviselő/ gondviselő bankszámlaadatainak vagy harmadik természetes személy bankszámlaadatainak a megadására is. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha semmilyen mód nincs arra, hogy a tanuló egy olyan folyószámlával rendelkezzen, ahol az ösztöndíjhoz hozzá tud férni. Ez esetben a tanuló lakcímére történő postai kifizetés vehető igénybe.

A tanuló kifizetése a követelmények teljesítése után 4 ütemben (3+3+3+1) történik a következők szerint:

Az első ösztöndíj kifizetése 

Feltételei:

A második ösztöndíj kifizetése 

Feltételei:

A harmadik ösztöndíj kifizetése

Feltételei:

A negyedik ösztöndíj kifizetése

Feltételei:

Amennyiben megszűnik a szociális jogosultság az adott tanév közben, tovább kapja-e a diák az ösztöndíjat?

Amennyiben a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.

Az ösztöndíjak kifizetését ki bonyolítja le?

A KK által fenntartott köznevelési intézmények esetében a KK, egyéb intézmények esetében a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda végzi az ösztöndíjak kifizetését.

Adómentes-e az ösztöndíj?

Igen, teljes egészében.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör­vény (a továbbiakban: Szja tv.) 11.§ - Szja tv. 58.§ (9) bekezdése szerint:

Adómentes az oktatási intézményekben folytatott tanul­má­nyokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra ösztöndíj címén, vagy a szociálisan rászoruló részére szociális segély, valamint szociális ösztöndíj címén folyósított összeg.

A felsőoktatási rendszerben biztosított juttatások közül adómentes továbbá a nappali tagozaton tanuló hallgató részére kifizetett ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, valamint a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege. 

Az említetteken kívül a 2013. VII. 6-ától hatályos szabá­lyo­zás alapján adómentesek még az alábbi – törvényben nevesített – ösztöndíjak: a hallgató részére folyósított Kle­bels­berg Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, nem­zeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj, továbbá a doktorjelölt, illetve az oktató, kutató részére folyósított nem­zeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj.

Mik a tanuló kötelezettségei?

 

Mik a tanuló jogai a program során?

A tanuló joga, hogy a mentor munkáját érintő észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg, mentorváltást kezdeményezzen és ösztöndíjat kapjon.

Lehetséges-e tanév közben mentort váltani?

A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az adott tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a diák és törvényes képviselőjének írásbeli kérésére. A mentorváltást az adatvaltozas.utravalo@emet.gov.hu e-mail címen kell jelezni a Programiroda felé, a szükséges dokumentumok hiteles másolatát mellékletként csatolva a levélhez. 

Mi a mentor kötelessége?

Mentorálja a tanulót és együttműködik a Programirodával:

Szükséges-e hogy az intézmény alkalmazottja legyen a mentor?

Nem, de a 2018/2019. tanév Jelentkezési felhívásában valamint az Útmutatóban meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, és az adott köznevelési intézmény jóváhagyása is szükséges.

Mennyiben határozták meg a mentorálás minimális „óraszámát”?

A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat napra készen dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. A foglalkozásoknak legfeljebb ötven százaléka lehet csoportos. A foglalkozások tömbösítve is megvalósíthatóak, a rendszeres, legalább heti szintű kapcsolattartás figyelembe vételével (azaz az összes havi óraszám nem vonható össze egy alkalommá).

Számíthat-e a mentor helyszíni ellenőrzésre?

A program során az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda támogató jellegű helyszíni monitorozást végezhet. Amennyiben a program során kérdés, probléma merül fel, abban az esetben szaktanácsadóink/szupervízoraink is segítséget tudnak adni a lebonyolításban.

Másik iskolában tanító tanár lehet-e mentor?

Igen. 

Nyugdíjas pedagógus lehet-e mentor?

Igen.

Mi a feladata a FEH adminisztrátornak?

A feladat ellátási hely adminisztrátorok az egyes feladat ellátási helyeken az intézményvezető jóváhagyása alapján eljáró személyek. Ellenőrzik a mentorok által benyújtott jelentkezéseket, dokumentumokat, majd ezeket a rendszerben véglegesítik, a kinyomtatott dokumentumokat összesítik és továbbítják az intézményvezető/tankerületi vezető felé.

Kapnak-e a FEH adminisztrátorok valamilyen juttatást a program során?

Nem, de természetesen van lehetőség arra, hogy a programban résztvevő mentorok lássák el a FEH adminisztrátor feladatait.

Ki nem jelentkezhet mentorként illetve tanulóként a programba?

Nem jelentkezhet, nem nyújthat bejelentkezést az a tanuló:

Nem jelentkezhet mentornak az a személy: 

Mit jelent az 1. jelentkezési kör és a 2. jelentkezési kör?